B/K Bolværket

Christianshavn

 

             

 

 Vedtægter

B/K BOLVÆRKET

Christianshavn

 

Vedtægter

v Rev. 2008

 

§ 1.

KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn: Bådklubben Bolværket. Stiftet den 18. maj 1985 klokken 13.17 Christianshavns kanal, hjemsted København.

 

§2

FORMÅL

Klubbens formål er at sikre bevarelsen af miljøet i Christianshavns kanal, og at udleje vandarealer til den laveste mulige pris.

 

§3

MEDLEMSKAB

 

1.        Klubben har en venteliste, med højst 10 der venter, det koster årligt et beløb at være på listen. Beløbet fastsættes af bestyrelsen. Er man på ventelisten skal man selv holde øje med næste indbetalingsdato, senest 1 år efter sidste indbetaling! Ved overskreden betalingsfrist er man ude af ventelisten

2.        Medlemskab kan kun ske over ventelisten, og rækkefølgen sker efter, den bådplads størrelse, som er blevet ledig, da klubben har numre på alle bådpladser

3.        Bestyrelsen afgør ud fra vedtægterne om optagelse kan finde sted.

 

§ 4

Salg / udskiftning af båd

1.        Salg af part i båd, er bådklubben uvedkommende, og giver ikke bådplads til den som har købt part i båden.

2.        Handel og udlejning af bådpladser medfører eksklusion fra B/K Bolværket.

3.        Ved salg af båd bortfalder bådplads og medlemskab.

4.        Ved udskiftning af båd kan bådpladsen kun bevares ved skriftlig aftale med bestyrelsen og med en bådstørrelse passende til bådpladsen, eller mindre.

 

§ 5.

Medlemmernes Forpligtelse

1.        Medlemmerne skal rette sig efter anvisninger fra bestyrelsen, i henhold til foreningens vedtægter.

2.        For både i foreningens vandareal gælder Københavns Havns Reglement for ordens overholdelse, som medlemmerne skal overholde.

3.        Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet handler i strid med foreningens vedtægter og reglement, dette medfører tab af bådplads, efter eksklusionen som er skriftlig, skal båden straks fjernes fra bådklubbens vandareal; og herefter kan afregning foretages, for el,- kontingent,-leje,-moms, og event. Erstatningskrav.

4.        Udmeldelse af bådklubben skal ske skriftlig til bestyrelsen med 3 mdr. varsel; den 1/1 - 1/4 – 1/7 – 1/10

5.        Alle både i bådklubben skal være forsynet med tydelig navn, min. 50 mm. Højde, ifølge vore forsikringsbetingelser, og havne regulativet, og skal således være registreret i bådklubben, alle både skal også være forsynet med den blå klubstreamer, som skal kunne ses tydeligt fra kajen; ovenstående skal være i orden senest 8. dage fra indmeldelsen / søsætningen.

6.        Medlemmer af bådklubben er pligtige til, at tilse deres både jævnligt, og tømme dem for vand, samt medvirke til, at båden ikke ser forladt ud, og i øvrigt sørge for, at både, fortøjning, og bolværk ser ordentlig ud; det er således ikke tilladt at have gl. Batterier Olie, og maling stående i bolværket, dette skal bringes til en miljøstation; ligeledes er det forbudt at udlede toilet og spildevand i havnen, samt henkaste husholdningsaffald i div. Papirkurve langs kajen Ifølge miljøministeriets bekendtgørelse.

 

§ 6

BETALING TIL FORENINGEN.

1.        Betaling til bådklubben sker ½ årligt; med forfaldsdag 1/4 og 1/10 og overskrides forfaldsdatoen opkræves restancegebyr på den efterfølgende forfaldsdato. (Gebyr se reglementet).

2.        Overskrides betalingsdatoen, modtager man en rykker og er beløbet ikke betalt den 15. i måneden efter forfaldsdag er man automatisk udmeldt af B/K Bolværket.

3.        Minimum leje af vandareal for én båd udgør 25 m2

4.        Flytning skal meddeles rettidigt og skriftligt til bestyrelsen,

 

§ 7.

GENERALFORSAMLING

1.        Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutningen træffes ved simpelt stemme flerhed.

2.        Til beslutning om ændring i vedtægterne kræves, at 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Såfremt forslag til ændringer i vedtægterne har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede

medlemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget, uanset antallet af fremmødte, vedtages med flertal af de afgivne stemmer.

3.        Stemmeret har kun foreningens medlemmer. Der kan kun afgives én stemme pr. båd. Der kan kun stemmes ved personligt

fremmøde, eller ved afgivelse af fuldmagt.

4.        Taleret har kun foreningens medlemmer, eller en af bestyrelsen indbudt særlig sagkyndig person, som har relevans til et emne på dagsordenen.

5.        Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre et medlem forlanger skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

6.        I en protokol optages en kort beretning om forhandlinger og beslutninger, navne på valgte medlemmer til bestyrelsen og

suppleanter. Protokollen underskrives af dirigent og formand.

 

§ 8.

GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE

1.        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april - maj, og skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

2.        Med indkaldelsen sendes en dagsorden som skal omfatte følgende punkter:

 

·          Valg af dirigent.

·          Formandens beretning.

·          Fremlæggelse af revideret regnskab, samt budget forsalg til godkendelse for næste regnskabsår.

·          Behandling af indkomne forslag

·          Valg til bestyrelse og suppleanter

·          Valg af revisor og revisor suppleant.

·          Eventuelt.

·          Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

§ 9.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

1.        Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes såfremt mindst 1/4 af foreningens medlemmer giver skriftlig anmodning herom, med angivelse af årsag.

2.        Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel til medlemmerne.

 

§ 10.

BESTYRELSEN

1.        Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer. Desuden vælges minimum 2 suppleanter. Valgbare er kun foreningens medlemmer.

2.        Bestyrelsen vælges for 2 år. De ulige år er 3 af medlemmerne på valg, de lige år er 2 af medlemmerne. Rækkefølgen bestemmes første gang af bestyrelsen. Ellers ved den rækkefølge i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted

3.        Suppleanterne er på valg hvert år.

4.        Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

5.        Bestyrelsen leder og repræsenterer foreningen i alle anliggender med ansvar overfor generalforsamlingen.

6.        Bestyrelsen skal sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens anliggender. Dispositioner som har indflydelse på kontingentets størrelse, skal hvile på generalforsamlingens beslutninger, herunder det vedtagne budget. Hvis gebyr til Havnevæsen og/eller det offentlige stiger, pålignes dette automatisk, kontingent/leje, ved regulering.

7.        Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelse af foreningens daglige drift.

8.        Bestyrelsen skal føre et forsvarligt regnskab over de for foreningens afholdte udgifter og indtægter.

 

§11.

1.        Bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden, eller i hans fravær af næstformanden. Bestyrelsesmøder kan ønskes af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

2.        Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

3.        Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

4.        I en protokol optages kort referat af bestyrelsens møder.

5.        Referatet underskrives af mødedeltagerne

6.        Regnskabsåret går fra den 1/1 til 31/12.

7.        Bestyrelsen fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter, bortset fra en passende arbejdsbeholdning skal foreningens midler anbringes i et anerkendt pengeinstitut, og skal forrentes højest muligt.

9.        Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

10.     Regnskab med bilag tilstilles revisoren 30 dage før den ordinære generalforsamling. Denne overgiver det påtegnede regnskab til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§12

TEGNING OG HÆFTELSE

 

1.        Foreningens forpligtelser underskrives af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, eller ved hans fravær næstformanden.

2.        Formanden kan give foreningens kasserer og/eller administrator fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.

3.        Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

4.        Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.

 

§13

FORENINGENS OPHØR

 

1.        Stilles der på en generalforsamling forslag til foreningens opløsning, og dette vedtages, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med forslaget om opløsning som eneste punkt på dagsordenen (jfr. §8 generalforsamling).

2.        I tilfælde af foreningens opløsning, og herefter opgørelse af formue, betales gæld. Eventuelt overskud tilfalder Kirstens Fond. Til ligedeling mellem fondens registrerede kompetentere.